browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

De Regels

De Spartan’s Single Malt Tasting Club is een vereniging van Single Malt liefhebbers, met als enig doel op regelmatig vastgestelde vaste tijdstippen -ongeveer om de twee maanden, met uitzondering van de maanden juli en augustus- met een groep van vrienden te genieten van verschillende soorten Single Malt Whisky. De Spartan’s Single Malt Tasting Club heeft geen winstoogmerk!

De bijeenkomsten van de Spartan’s Single Malt Tasting Club zijn niet openbaar. Wie wil toetreden tot deze vereniging moet voorgedragen worden door een van de stichtende leden en unaniem worden aanvaard door de voltallige ledengroep. De stemming gebeurt tijdens een officiële bijeenkomst, is niet geheim en kan tijdens een of meerdere samenkomsten aan debat worden onderworpen.

Iedereen die toetreedt, verbindt zich er toe om maandelijks, een bedrag van 20 euro te storten op rekening nummer BE19 9730 8637 6312 (BIC ARSPBE22) van de vereniging, met de vermelding “Slàinte Mhath”, wat in het Schots-Gaelic “gezondheid” betekent (uitspraak = slaandji waah)
Met dit bedrag zal er voor elke tasting een passend aantal flessen whisky gekocht worden in een vooraf bepaald thema. Dit thema wordt beslist door de stichtende leden, maar kan aangedragen worden door eender welk lid, tijdens een van de bijeenkomsten.

Wie niet wenst toe te treden tot de vereniging, maar af en toe een proefsessie wenst bij te wonen, na de voordracht- en aanvaardingsprocedure te hebben doorlopen, kan bepalen aan welke bijeenkomsten hij al dan niet zal deelnemen. Dit lid betaalt dan geen 15 euro per maand, maar doet een storting van 30 euro, ten laatste 14 dagen voor de gekozen proefsessie plaats vindt.

Toegetreden leden kunnen op elk ogenblik op eigen initiatief afstand nemen van hun lidmaatschap en zijn hiervoor geen uitleg verschuldigd aan de andere leden. Zij hebben echter geen recht op terugbetaling van enig door hen gestort bedrag tijdens hun lidmaatschap, noch kunnen zij aanspraak maken op whisky of enig andere materiële vergoeding.

De locatie van de proefsessies varieert. Elk lid zal om de beurt als gastheer voor een sessie instaan. De gastheer is niet verplicht om de proeverij in eigen huis te laten doorgaan, maar kan kiezen voor een andere locatie die hij zelf regelt. Wanneer iedereen aan de beurt geweest is, komt de eerste gastheer weer aan bod en zo verder. Uitzonderingen zijn steeds op de bijeenkomsten te bespreken en moeten worden goedgekeurd door de stichtende leden. De leden van de Spartan’s Single Malt Tasting Club houden zich er aan het nodige respect te tonen voor de gastheer en locatie waar de proeverij doorgaat.

Tijdens elke proefsessie, zal elke deelnemer een persoonlijke proefkaart invullen, die hij kan behouden. De resultaten van deze individuele  bevindingen worden echter naderhand verwerkt, tot een gezamenlijke score omgebogen en publiek gemaakt op onze website.

Van elke te proeven whisky wordt er een eenvoudige steekkaart gemaakt met meer informatie. Deze steekkaart zal eveneens te raadplegen zijn op onze website, samen met de score die berekend werd uit de eventuele steekkaarten. Ieder lid krijgt op de proefsessie een gedrukt exemplaar van deze fiche mee naar huis.

De Spartan’s Single Malt Tasting Club heeft geen politieke, sociale en/of religieuze doelen en kan liefhebbers uit alle lagen van de bevolking bevatten. Een weigering van lidmaatschap kan dus aan geen van deze oorzaken of aan welke overtuiging ook geweten worden. Bovenal wordt er getracht een zo sereen mogelijke sfeer te creëren die het proeven ondersteunt en kameraadschap bevordert.